• Home
  • DEELNAMEREGLEMENT

Het deelnamereglement van de #totheloochallange.

1. ALGEMEEN

Dit deelnamereglement bevat en bepaalt de algemene regels met betrekking tot de voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, genaamd #totheloochallenge (hierna “de wedstrijd”). Deze wedstrijd, en dit deelnamereglement gaan uit van Soft and Informatics Company NV (Sofico NV) (hierna “Sofico”) met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Technologiepark 84 en ondernemingsnummer 0404.484.060.

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit deelnamereglement en alle beslissingen die Sofico in dit verband zal nemen.

Over de inhoud van het deelnamereglement zelf, over de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

Indien dit vereist is, kan Sofico dit deelnamereglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op www.sofico.global/nl/deelnamereglement.

2. DEELNAMEVOORWAARDEN

Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan de wedstrijd.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd, wanneer zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Wanneer een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat Sofico ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

Wanneer iemand als winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen terwijl deze naderhand blijkt niet of niet volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest hij/zij automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt van 30/4/2020 t.e.m. 30/6/2020.

Deelname aan de wedstrijd gebeurt door een video te posten op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok of Youtube. De video moet publiek gedeeld worden.

De inzending is maximum 30 seconden lang. De inzending handelt over een sport met wc-papier.

De selectie van de winnaars gebeurt door Belgisch recordhouder op de marathon Bashir Abdi. Hij hanteert daar uitsluitend zijn eigen voorkeur als selectiecrtiterium.

Bekendmaking winnaars gebeurt via de website van Sofico (www.sofico.global) voor 15/7/2020. De winnaars dienen ons via die weg dan te contacteren.

4. DE PRIJS

Er worden 21 winnaars gekozen. 20 winnaars krijgen een gratis deelname aan de Sofico Gent Marathon. De winnaars mogen daarbij een afstand naar keuze selecteren.

De hoofdwinnaar wint een deelname aan de Sofico Gent Marathon en een meet&greet met Bashir Abdi.

De prijs is op geen enkele manier inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura.

De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.

Het is verboden de prijs gratis of tegen betaling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) op internetsites. Wanneer Sofico zou vernemen dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft Sofico het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen, zonder de mogelijkheid op compensatie of schadevergoeding.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Sofico is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Aan de winnaar kan worden gevraagd om op een bepaald tijdstip beschikbaar te zijn. Bij onbeschikbaarheid kan Sofico de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Enige taalkundige of zetfouten kunnen niet tegen Sofico worden ingeroepen. Hetzelfde geldt voor technische problemen (waaronder bijvoorbeeld communicatie via e-mail).

Wanneer Sofico zich genoodzaakt zou zien, om eender welke reden, de wedstrijd uit te stellen, of in te trekken, kan Sofico op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Sofico kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor problemen in de uitvoering van de prijs, of wanneer de prijs niet zou voldoen aan de verwachtingen van de deelnemer. 

6.VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, opdat Sofico de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (‘GDPR’) en de toepasselijke nationale regelgeving.

Volgende gegevens kunnen in het kader van de deelname worden verwerkt door Sofico: voornaam, naam en de overgemaakte videobeelden in het kader van de wedstrijd. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat de overgemaakte videobeelden gepubliceerd worden op de onlinekanalen van Sofico (zoals de website, Facebook, LinkedIn, YouTube, …) in het kader van deze wedstrijd en de hiermee eventueel gepaard gaande communicatie of marketing.

Alle rechten voortvloeiend uit de GDPR kunnen worden uitgeoefend door de betrokkene (recht op toegang, recht op inzage, recht op rechtzetting, recht om te worden vergeten, ...).  

De deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde van de wedstrijd, kan niet verder deelnemen en kan dus niet meer in aanmerking komen voor een prijs.

Sofico zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is in het kader van het toekennen of overhandigen van de prijs.

Persoonsgegevens zullen enkel voor het doel van deelname aan de wedstrijd worden verwerkt, en worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.

Communicatie in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, m.i.v. de uitoefening van de hierboven vermelde rechten, kan gericht worden aan volgend e-mailadres: SoficoDPO@sofico.be.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Aangezien de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemers betreft, meer bepaald het maken van een video, wordt de winnaar of winnaars bepaald door Sofico in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria.

Door deel te nemen aan de wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Sofico de toestemming om deze creatieve inbreng, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte te gebruiken op de onlinekanalen van Sofico (zoals de website, Facebook, LinkedIn, YouTube, …).

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Sofico tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

8. TOEZICHT OP DE WEDSTRIJD

Sofico houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.

In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Sofico zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. Sofico behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel toegekende prijs.

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. De beslissing tot aanduiding van de winnaar is definitief.

Laatst aangepast op 30/4/2020

Door uw producten voortdurend te blijven vernieuwen, blijft u competitief op een evoluerende markt.

Plaatselijke kantoren en partnerschappen om onze klanten in meer dan twintig landen een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Dertig jaar ervaring en knowhow

Meer dan 80 geslaagde implementaties dankzij een geoptimaliseerde projectaanpak.

Contact

Technologiepark 84
B-9052 Zwijnaarde
België
+32 9 210 80 40
contact@sofico.global